MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING

3 månader 6 månader Rullande 12 månader
MSEK 30 sep 2019 30 sep 2018 30 sep 2019 30 sep 2018 30 sep 2019 31 mar 2019
Nettoomsättning 15 15 30 30 62 62
Administrationskostnader -21 -20 -45 -45 -84 -84
Rörelseresultat -6 -5 -15 -15 -22 -22
Ränteintäkter, räntekostnader och liknande resultatposter -6 13 0 4 2 6
Resultat efter finansiella poster -12 8 -15 -11 -20 -16
Bokslutsdispositioner - - - - 278 278
Resultat före skatt -12 8 -15 -11 258 262
Skatt 3 -2 3 2 -58 -59
Periodens resultat -9 6 -12 -9 200 203
Periodens totalresultat -9 6 -12 -9 200 203

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING

MSEK 30 sep 2019 30 sep 2018 31 mar 2019
Materiella anläggningstillgångar 1 1 1
Finansiella anläggningstillgångar 2 643 3 052 2 988
Summa anläggningstillgångar 2 644 3 053 2 989
Kortfristiga fordringar 690 201 821
Kassa och bank - - 0
Summa omsättningstillgångar 690 201 821
Summa tillgångar 3 334 3 254 3 810
Eget kapital 269 431 659
Obeskattade reserver 447 431 447
Avsättningar 14 15 15
Långfristiga skulder 996 741 864
Kortfristiga skulder 1 608 1 636 1 825
Summa eget kapital och skulder 3 334 3 254 3 810

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.