ÖVRIG FINANSIELL INFORMATION

Lönsamhet, finansiell ställning och kassaflöde
Avkastning på eget kapital uppgick vid periodens utgång till 33 procent (29) och avkastning på sysselsatt kapital till 22 procent (21). Avkastning på rörelsekapital, R/RK (EBITA i förhållande till rörelsekapital), uppgick till 56 procent (53).

Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 32 procent (33). Tillämpningen av IFRS 16 innebar en negativ effekt då balansomslutningen ökade med 574 MSEK. Eget kapital per aktie, exklusive innehav utan bestämmande inflytande, uppgick till 38,35 SEK (31,40). Koncernens nettoskuld uppgick vid periodens utgång till 2 543 MSEK (1 953) exklusive pensionsskuld om 374 MSEK (252), inklusive leasingskulder från tillämpningen av IFRS 16 om 576 MSEK. Nettoskuldsättningsgraden, beräknad utifrån nettoskulden exklusive avsättningar till pensioner men inklusive leasingskuld enligt IFRS 16, uppgick till 1,0 (0,9).

Likvida medel bestående av kassa- och bankmedel samt beviljade men ej utnyttjade krediter uppgick sammantaget till 773 MSEK (378) per 30 september 2019.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden till 519 MSEK (145), förändringen främst hänförlig till en minskning av rörelsekapital, väsentligen kundfordringar. Tillämpningen av IFRS 16 har medfört en ökning av kassaflödet från den löpande verksamheten med 72 MSEK medan kassaflödet från finansieringsverksamheten minskat med motsvarande belopp till följd av att leasingavgifternas amorteringsdel i och med införandet av IFRS 16 redovisas som en utbetalning i finansieringsverksamheten. Företagsförvärv och avyttringar inklusive reglering av villkorad köpeskilling avseende under tidigare år genomförda förvärv uppgick till 295 MSEK (500). Investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 61 MSEK (28) och avyttringar av anläggningstillgångar uppgick till 3 MSEK (5). Utdelning från intressebolag uppgick till 1 MSEK (2). Återköp av egna aktier uppgick till 42 MSEK (38). Återköp av köpoptioner uppgick till 23 MSEK (11) och lösen av köpoptioner uppgick till 23 MSEK (18). Under andra kvartalet utbetalades utdelning med 5,00 SEK (4,00) per aktie, vilket mostvarar 336 MSEK (269).

Medarbetare
Vid periodens utgång uppgick antalet medarbetare till 2 941, vilket kan jämföras med 2 759 vid räkenskapsårets ingång. Under perioden har genomförda förvärv ökat antalet medarbetare med 135. Medelantalet anställda uppgick under den senaste tolvmånadersperioden till 2 790.  

Aktiestruktur
Aktiekapitalet uppgick vid periodens utgång till 51,1 MSEK.

Aktieslag Antal aktier Antal röster Andel i % av kapital Andel i % av röster
A-aktie, 10 röster per aktie 3 229 500 32 295 000 4,7% 33,2%
B-aktie, 1 röst per aktie 64 968 996 64 968 996 95,3% 66,8%
Totalt antal aktier före återköp 68 198 496 97 263 996 100,0% 100,0%
Varav återköpta B-aktier -1 112 418 1,6% 1,1%
Totalt antal aktier efter återköp 67 086 078

Efter beslut av årsstämman i augusti 2019 riktades ett erbjudande till 25 ledningspersoner om att förvärva 300 000 köpoptioner på återköpta B-aktier. Programmet blev fulltecknat. Addtech har fyra utestående köpoptionsprogram om totalt 1 069 500 aktier. Utfärdade köpoptioner på återköpta aktier medför en utspädningseffekt på cirka 0,1 procent under den senaste tolvmånadersperioden. Under kvartalet har 150 000 egna aktier återköpts. Addtechs eget innehav av aktier matchar fullt ut behovet i de utestående köpoptionsprogrammen.

Utestående program Antal optioner Motsvarande antal aktier Andel av tot. aktier Lösenkurs Lösenperiod
2019/2023 300 000 300 000 0,4% 321,80 5 sep 2022 - 2 jun 2023
2018/2022 300 000 300 000 0,4% 232,90 6 sep 2021 - 3 jun 2022
2017/2021 300 000 300 000 0,4% 178,50 14 sep 2020 - 4 jun 2021
2016/2020 169 500 169 500 0,2% 159,00 16 sep 2019 - 5 jun 2020
Totalt 1 069 500 1 069 500

Förvärv och avyttring
Under perioden 1 april till 30 juni 2019 har följande förvärv genomförts; Omni Ray AG och Thiim A/S, till affärsområdet Automation, Thurne Teknik AB och AB N.O. Rönne till affärsområdet Industrial Process samt Best Seating Systems Walter Tausch GmbH till affärsområdet Power Solutions.

Under det andra kvartalet har tre företagsförvärv genomförts:

Den 3 juli förvärvades Profelec Oy, Finland, till affärsområdet Energy. Profelec är en väletablerad leverantör av professionell elektronik i Finland och Baltikum som representerar flera internationella varumärken inom områdena Test & Mätning och systemkomponenter. Bolaget omsätter cirka 0,6 MEUR och har 2 anställda.

Den 12 augusti förvärvades BKC Products Ltd., Storbritannien, till affärsområdet Industrial Process. BKC Products levererar i huvudsak produkter och tekniska lösningar till kraftöverförings- och transportörsapplikationer. Bolaget omsätter cirka 1,0 MGBP och har 5 anställda.

Den 29 augusti förvärvades Promector Oy, Finland, till affärsområdet Automation. Promector designar och producerar unik produktionslinjeutrustning och är specialiserade inom läkemedels- och diagnostikområdet. Bolaget omsätter cirka 2,3 MEUR och har 20 anställda.

Förvärvskalkylerna för de förvärv som ingick i perioden 1 april till 30 september 2018 har fastställts slutgiltigt. Inga väsentliga justeringar har gjorts i kalkylerna. De från och med räkenskapsåret 2018/2019 genomförda förvärven fördelar sig enligt följande mellan koncernens affärsområden:

Förvärv (avyttring) Tillträde Nettoomsättning, MSEK* Antal anställda* Affärsområde
Synthecs-gruppen, Nederländerna ** April, 2018 145 50 Automation
Xi Instrument AB, Sverige April, 2018 13 2 Energy
KRV AS, Norge April, 2018 55 27 Industrial Process
Scanwill Fluid Power ApS och Willtech ApS, Danmark April, 2018 15 4 Components
Duelco A/S, Danmark Juli, 2018 150 30 Energy
Prisma Teknik AB och Prisma Light AB, Sverige Juli, 2018 70 27 Energy
Fibersystem AB, Sverige ** Juli, 2018 140 12 Automation
TLS Energimätning AB, Sverige Juli, 2018 50 9 Industrial Process
Diamond Point International (Europe) Ltd, Storbritannien ** Juli, 2018 40 9 Automation
Power Technic ApS, Danmark Juli, 2018 50 6 Power Solutions
(Solar Supply Sweden AB, Sverige) (Augusti, 2018) (80) (5) (Power Solutions)
Nordautomation Oy, Finland September, 2018 155 85 Industrial Process
Wood Recycling Sweden AB, Sverige Oktober, 2018 7 2 Industrial Process
Nylund Industrial Electronics (inkråm), Finland Januari, 2019 35 3 Components
Birepo A/S, Danmark Januari, 2019 35 10 Components
Omni Ray AG, Schweiz April, 2019 330 65 Automation
Thurne Teknik AB, Sverige April, 2019 100 19 Industrial Process
AB N.O. Rönne, Sverige April, 2019 8 4 Industrial Process
Best Seating Systems Walter Tausch GmbH, Österrike Maj, 2019 23 5 Power Solutions
Thiim A/S, Danmark Juni, 2019 70 15 Automation
Profelec Oy, Finland Juli, 2019 6 2 Energy
BKC Products Ltd., Storbritannien Augusti, 2019 12 5 Industrial Process
Promector Oy, Finland Augusti, 2019 24 20 Automation

* Avser bedömd situation på helårsbasis vid förvärvs- respektive avyttringstidpunkten.
** Före 1 april 2019 tillhörde bolaget affärsområdet Components.

Om samtliga förvärv med tillträde under perioden hade genomförts 1 april 2019 skulle de uppskattningsvis ha påverkat koncernens nettoomsättning med 270 MSEK, rörelseresultat med 11 MSEK och periodens resultat efter skatt med 8 MSEK.

Addtech använder vanligtvis en förvärvsstruktur med basköpeskilling och villkorad köpeskilling. Utfallet av villkorade köpeskillingar är beroende av framtida resultat som uppnås i bolagen och har en fastställd maxnivå. Av ännu ej utbetalda villkorade köpeskillingar för förvärv under perioden uppgår diskonterat värde till 31 MSEK. De villkorade köpeskillingarna förfaller till betalning inom fyra år och utfallet kan maximalt bli 43 MSEK. 

Transaktionskostnader för förvärv med tillträde under perioden uppgår till 3 MSEK (5) och redovisas i posten försäljningskostnader.

Omvärdering av villkorade köpeskillingar har påverkat perioden positivt med 16 MSEK (2). Resultateffekten redovisas i övriga rörelseintäkter respektive övriga rörelsekostnader.

De tillgångar och skulder som ingick i periodens förvärv uppgår enligt de preliminära förvärvsanalyserna till följande:

Redovisat värde vid förvärvs-tidpunkten Anpassning till verkligt värde Verkligt värde
Immateriella anläggningstillgångar 1 132 133
Övriga anläggningstillgångar 10 - 10
Varulager 64 - 64
Övriga omsättningstillgångar 127 - 127
Uppskjuten skatteskuld/skattefordran 0 -17 -17
Övriga skulder -84 -52 -136
Förvärvade nettotillgångar 118 63 181
Goodwill 129
Innehav utan bestämmande inflytande -3
Köpeskilling 1) 307
Avgår likvida medel i förvärvad verksamhet -30
Avgår ej utbetald köpeskilling -41
Påverkan på koncernens likvida medel 236
1) Köpeskilling anges exklusive kostnader för förvärven.

Moderbolaget

Moderbolagets nettoomsättning under perioden uppgick till 30 MSEK (30) och resultatet efter finansiella poster uppgick till -15 MSEK (-11). Nettoinvesteringar i anläggningstillgångar uppgick till 0 MSEK (0). Moderbolagets finansiella nettoskuld uppgick vid periodens utgång till 310 MSEK (147).

 

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.