ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Redovisningsprinciper
Delårsrapporten har upprättats enligt IFRS med tillämpning av IAS 34 Delårsrapportering. Upplysningar enligt IAS 34.16A framkommer förutom i de finansiella rapporterna och dess tillhörande noter även i övriga delar av delårsrapporten. Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och lagen om värdepappersmarknaden, vilket är i enlighet med bestämmelserna i RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder som i senaste årsredovisningen har tillämpats för delårsrapporten med undantag av nedan beskrivna ändrade redovisningsprinciper.

Från och med 1 januari 2019 ersatte IFRS 16 Leasingavtal den tidigare standarden IAS 17 Leasingavtal samt tillhörande tolkningar IFRIC 4, SIC 15 och SIC 27. IFRS 16 innebär att en majoritet av alla leasingavtal redovisas i balansräkningen.

Addtech tillämpade vid standardens ikraftträdande den förenklade övergångsmetoden vilket innebär att jämförande information i tidigare perioder inte presenteras. Den ingående leasingskulden utgörs av de diskonterade återstående leasingavgifterna per 1 april 2019. Den ingående nyttjanderättstillgången uppgår för samtliga avtal till ett belopp som motsvarar leasingskulden justerat för förutbetalda eller upplupna leasingavgifter redovisade i balansräkningen vid första tillämpningsdagen. Övergången till IFRS 16 medförde därmed inte någon effekt på eget kapital.

Addtechs leasingavtal består av hyrda lokaler i all väsentlighet samt fordon och övriga leasingavtal, t.ex. leasing av produktionsutrustning och kontorsinventarier. Till följd av övergången till IFRS 16 ökade koncernens balansomslutning på grund av tillkommande nyttjanderättstillgångar och leasingskulder. De leasingavgifter som tidigare redovisats som rörelsekostnader försvinner och kostnader uppstår istället hänförligt till avskrivningskostnader på nyttjanderätterna vilka redovisas i rörelseresultatet och ränta på leasingskulden som redovisas som en finansiell kostnad. Leasingavgiften fördelas mellan amortering på leasingskulden och betalning av ränta.

Addtech valde att tillämpa lättnadsreglerna avseende korttidsleasingavtal och för avtal där den underliggande tillgången är av lågt värde. Dessa leasingavtal ingår inte i de belopp som redovisas i balansräkningen, utan redovisas som rörelsekostnader i resultaträkningen. Vid bedömning av avtalslängd när det finns förlängnings- och uppsägningsmöjligheter övervägs både affärsstrategi och avtalsspecifika förutsättningar för att fastställa om koncernen är rimligt säker att nyttja dem.

Vid övergången till IFRS 16 nuvärdesberäknades samtliga återstående leasingavgifter med den marginella låneräntan. Övergångseffekten på balansräkningen per 1 april 2019 innebar att nyttjanderättstillgångar på 550 MSEK uppkom på tillgångssidan. På skuldsidan tillkom leasingskulder på totalt 550 MSEK, varav långfristiga skulder uppgick till 408 MSEK och kortfristiga skulder till 142 MSEK.

IFRS 16 har under perioden medfört att avskrivningar för materiella anläggningstillgångar ökat med cirka 74 MSEK och räntekostnader ökat med cirka 4 MSEK. Tidigare redovisades leasingkostnaderna som externa rörelsekostnader.

I de resultatbaserade siffrorna för rullande 12 månader har effekten från IFRS 16 exkluderats för att bidra med en rättvisande bild i relation till jämförelseperioden. I koncernens balansräkning, samt i nyckeltalstabellen presenteras även resultatbaserade siffror för rullande 12 månader så väl som tillgångar och skulder som om IFRS 16 ännu ej hade tillämpats för att åskådliggöra effekten av införandet.

Alternativa nyckeltal
Bolaget presenterar vissa finansiella mått i delårsrapporten som inte definieras enligt IFRS. Bolaget anser att dessa mått ger värdefull kompletterande information till investerare och bolagets ledning då de möjliggör utvärdering av trender och bolagets prestation. Eftersom inte alla företag beräknar finansiella mått på samma sätt, är dessa inte alltid jämförbara med mått som används av andra företag. Dessa finansiella mått ska därför inte ses som en ersättning för mått som definieras enligt IFRS. För definitioner och avstämningstabeller av de nyckeltal som Addtech använder se sid 17-20.

Risker och osäkerhetsfaktorer
Addtechs resultat och finansiella ställning liksom den strategiska positionen påverkas av ett antal interna faktorer som Addtech styr över samt ett antal externa faktorer där möjligheten att påverka händelseförloppet är begränsad. De riskfaktorer som har störst betydelse är konjunkturläget i kombination med strukturförändringar och konkurrenssituationen.

Addtech har fyra rörelsedrivande dotterbolag i Storbritannien samt ett fåtal dotterbolag i andra länder som handlar med Storbritannien. Eventuella följdeffekter av Brexit är fortfarande inte klarlagda, men samtliga dessa bolag håller sig väl uppdaterade kring utvecklingen. Addtechkoncernens totala exponering mot negativa effekter av Brexit bedöms som marginell. I övrigt är risk- och osäkerhetsfaktorerna desamma som under tidigare perioder. För mer information hänvisas till avsnittet Risker och osäkerhetsfaktorer i förvaltningsberättelsen (sid 38-40) i årsredovisningen 2018/2019. Moderbolaget påverkas indirekt av ovanstående risker och osäkerhetsfaktorer genom sin funktion i koncernen.

Transaktioner med närstående
Inga transaktioner mellan Addtech och närstående som väsentligen påverkat koncernens ställning och resultat har ägt rum under perioden.

Säsongseffekter
Addtechs försäljning av högteknologiska produkter och lösningar inom tillverkande industri och infrastruktur har ingen väsentlig säsongsvariation. Antal produktionsdagar samt kundernas efterfrågan och investeringsvilja kan dock variera mellan kvartalen.

Händelser efter periodens utgång
Inga händelser som kräver rapportering har inträffat efter rapportperiodens utgång.

Intygande
Styrelsen och verkställande direktören anser att halvårsrapporten ger en rättvisande översikt av bolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som bolaget och koncernen står inför. 

Stockholm den 24 Oktober 2019   Anders Börjesson                                        Eva Elmstedt                                                Kenth Eriksson 
Styrelsens ordförande                                Styrelseledamot                                           Styrelseledamot
Henrik Hedelius                                           Ulf Mattsson                                                Malin Nordesjö
Styrelseledamot                                          Styrelseledamot                                          Styrelseledamot  

 

 
Johan Sjö                                                      Niklas Stenberg
Styrelseledamot                                           Verkställande direktör


Rapporten har ej varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor.


ÖVRIG INFORMATION

Offentliggörande
Denna information är sådan information som Addtech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 24 oktober 2019 kl. 08.15 CET.

Finansiell kalender
2020-02-05   Delårsrapport 1 april - 31 december 2019
2020-05-13   Bokslutskommuniké 1 april 2019 - 31 mars 2020
2020-07-14   Delårsrapport 1 april - 30 juni 2020

För ytterligare information kontakta
Niklas Stenberg, VD och koncernchef, telefon +46 702 679 499
Malin Enarson, ekonomidirektör, telefon +46 705 979 473

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.