UTVECKLING PER AFFÄRSOMRÅDE

AUTOMATION
Automations nettoomsättning ökade i det andra kvartalet med 25 procent till 552 MSEK (444) och EBITA ökade med 26 procent till 57 MSEK (45). Nettoomsättningen under perioden ökade med 25 procent till 1 143 MSEK (916) och EBITA ökade med 24 procent till 117 MSEK (94). 

Marknad
Affärsområdet Automation märkte alltjämt av en utplaning i underliggande efterfrågan, dock på en hög nivå. För affärsområdets största segment, mekanisk industri och medicinteknik, med leveranser av insatskomponenter och automationslösningar, var affärsläget fortsatt positivt och efterfrågan stabil. Bra marknadsläge också inom försvarsindustrin samt inom data- och telekom, även om efterfrågan avseende det senare varierade utifrån geografisk marknad.


COMPONENTS
Components nettoomsättning ökade i det andra kvartalet med 13 procent till 511 MSEK (451) och EBITA ökade med 10 procent till 58 MSEK (53). Nettoomsättningen under perioden ökade med 10 procent till 1 015 MSEK (925) och EBITA ökade med 1 procent till 112 MSEK (111).

Marknad
Marknaden för insatskomponenter låg kvar på en bra nivå, trots fortsatt starka jämförelsetal från föregående år. Marknadsläget i Norge och Finland var bra, och höll sig stabilt i Danmark och Sverige. Bolagen i affärsområdet kände av en utplanande efterfrågan inom mekanisk industri medan marknadsläget för specialfordon var stabilt. Affärsläget var bra inom elektronikindustrin liksom inom vindkraft, försvar, olja och gas samt havsnäring.


ENERGY
Energys nettoomsättning ökade i det andra kvartalet med 4 procent till 593 MSEK (571) och EBITA ökade med 17 procent till 75 MSEK (64). Nettoomsättningen under perioden ökade med 10 procent till 1 212 MSEK (1 106) och EBITA ökade med 19 procent till 142 MSEK (120).

Marknad
För affärsområdet som helhet var marknadsläget positivt under andra kvartalet. Efterfrågan på produkter till elnätoperatörer i Norden låg kvar på höga nivåer. Våra enheter verksamma inom försäljning av nischade produkter för elkraftsdistribution kände av en varierad efterfrågan, sammantaget dock på en god nivå. En viss avmattning noterades från enheter verksamma mot fiberutbyggnad och bygg och installation. Arbetet med kundfokus och effektiviseringar har gett goda effekter på rörelsemarginalen.


INDUSTRIAL PROCESS
Industrial Process nettoomsättning ökade i det andra kvartalet med 74 procent till 865 MSEK (497) och EBITA ökade med 164 procent till 134 MSEK (50). Nettoomsättningen under perioden ökade med 68 procent till 1 672 MSEK (995) och EBITA ökade med 136 procent till 237 MSEK (100).

Marknad
Försäljningen av produkter och tjänster till miljöförbättrande lösningar inom det marina segmentet var fortsatt på en mycket hög nivå medan efterfrågan på nya projekt var lägre i kvartalet. Den generellt sett goda organiska tillväxten gav en bra hävstång på marginalen även i andra kvartalet. Verksamheter exponerade mot mekanisk industri, specialfordon och skogsindustri märkte av en något lägre efterfrågan medan affärsläget i övrig processindustri var bra.


POWER SOLUTIONS
Power Solutions nettoomsättning ökade i det andra kvartalet med 6 procent till 402 MSEK (380) och EBITA ökade med 10 procent till 62 MSEK (56). Nettoomsättningen under perioden ökade med 3 procent till 819 MSEK (799) och EBITA ökade med 12 procent till 127 MSEK (113).

Marknad
Affärsläget var bra i flertalet av affärsområdets nischmarknader under andra kvartalet. Marknaden för kundanpassade batterier var fortsatt mycket positiv. Bolagen inom affärsområdets största kundsegment, specialfordon, upplevde att efterfrågan planade ut på en hög nivå. Försäljningen av produkter inom kraftförsörjning var stabil liksom efterfrågan på komponenter till vindkraftsindustrin.

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.