AVSTÄMNINGTABELLER ALTERNATIVA NYCKELTAL

EBITA och EBITDA 12 månader t.o.m
Koncernen, MSEK 30 sep 2019* 31 mar 2019 30 sep 2018 31 mar 2018 31 mar 2017
Rörelseresultat enligt kvartalsrapporten 1 082 910 786 701 604
Avskrivningar, immateriella anläggningstillgångar (+) 192 175 155 137 111
EBITA 1 274 1 085 941 838 715
Avskrivningar, materiella anläggningstillgångar (+) 55 52 47 43 40
EBITDA 1 329 1 137 988 881 755
Rörelsekapital och avkastning på rörelsekapital (R/RK) 12 månader t.o.m
Koncernen, MSEK 30 sep 2019* 31 mar 2019 30 sep 2018 31 mar 2018 31 mar 2017
EBITA (rullande 12 månader) 1 274 1 085 941 838 715
Varulager, årsgenomsnitt (+) 1 482 1 304 1 155 1 037 941
Kundfordring, årsgenomsnitt (+) 1 725 1 542 1 368 1 231 1 043
Leverantörsskulder, årsgenomsnitt (-) 940 817 732 677 622
Rörelsekapital (årsgenomsnitt) 2 267 2 029 1 791 1 591 1 362
Avkastning på rörelsekapital (R/RK) (%) 56% 53% 53% 53% 53%
Förvärvad tillväxt och organisk tillväxt
3 månader 6 månader 12 månader
Koncernen 30 sep 2019 30 sep 2018 30 sep 2019 30 sep 2018 30 sep 2019 31 mar 2019
Förvärvad tillväxt (MSEK,%) 182 (8%) 276 (15%) 438 (9%) 468 (12%) 969 (11%) 999 (12%)
Organisk tillväxt (MSEK,%) 389 (17%) 93 (5%) 672 (14%) 264 (7%) 1 311 (15%) 903 (11%)
Avyttringar (MSEK,%) -20 (-1%) -8 (0%) -57 (-1%) -29 (-1%) -93 (-1%) -65 (-1%)
Valutakurseffekter (MSEK,%) 28 (1%) 85 (4%) 65 (2%) 159 (4%) 195 (2%) 289 (4%)
Total tillväxt (MSEK,%) 579 (25%) 446 (24%) 1 118 (24%) 862 (22%) 2 382 (27%) 2 126 (26%)
Räntetäckningsgrad 12 månader t.o.m
Koncernen 30 sep 2019* 31 mar 2019 30 sep 2018 31 mar 2018 31 mar 2017
Resultat efter finansiella poster, MSEK 1 034 865 741 665 580
Räntekostnader och bankavgifter, MSEK (+) 44 41 36 31 25
Total 1 078 906 777 696 605
Räntetäckningsgrad, ggr 24,5 22,1 21,6 22,7 23,9
Nettoskuld exkl. pensioner och nettoskuldsättningsgrad exkl. pensioner 12 månader t.o.m
Koncernen 30 sep 2019* 30 sep 2019** 31 mar 2019 30 sep 2018 31 mar 2018 31 mar 2017
Finansiell nettoskuld, MSEK 2 917 2 341 1 960 2 205 1 405 1 011
Pensioner, MSEK (-) -374 -374 -260 -252 -229 -210
Nettoskuld exklusive pensioner, MSEK 2 543 1 967 1 700 1 953 1 176 801
Eget kapital, MSEK 2 627 2 629 2 520 2 150 2 131 1 741
Nettoskuldsättningsgrad exklusive pensioner, ggr 1,0 0,7 0,7 0,9 0,6 0,5
Sysselsatt kapital och avkastning på sysselsatt kapital 12 månader t.o.m
Koncernen, MSEK 30 sep 2019* 30 sep 2019** 31 mar 2019 30 sep 2018 31 mar 2018 31 mar 2017
Resultat efter finansiella poster 1 034 1 034 865 741 665 580
Finansiella kostnader (+) 66 66 62 76 71 39
Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader 1 100 1 100 927 817 736 619
Balansomslutning, årsgenomsnitt (+) 7 233 7 012 6 324 5 638 4 996 4 143
Icke räntebärande skulder, årsgenomsnitt (-) -1 771 -1 771 -1 604 -1 439 -1 319 -1 167
Icke räntebärande avsättningar, årsgenomsnitt (-) -393 -393 -378 -357 -335 -268
Sysselsatt kapital 5 069 4 848 4 342 3 842 3 342 2 708
Avkastning på sysselsatt kapital, % 22% 23% 21% 21% 22% 23%

*Resultatbaserade siffror för rullande 12 månader exkluderar effekten från IFRS 16 för att bidra med en rättvisande bild i relation till jämförelseperioden
**Resultatbaserade siffror för rullande 12 månader så väl som siffrorna i balansräkningen exkluderar effekten från IFRS 16 för att bidra med en rättvisande bild i relation till jämförelseperioden