DELÅRSRAPPORT 1 APRIL - 30 SEPTEMBER 2019


ANDRA KVARTALET (1 JULI - 30 SEPTEMBER 2019)

 • Nettoomsättningen ökade med 25 procent och uppgick till 2 917 MSEK (2 338).
 • Rörelseresultatet före avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar (EBITA) ökade med 41 procent och uppgick till 380 MSEK (270) motsvarande en EBITA-marginal om 13,0 procent (11,5).
 • Rörelseresultatet ökade med 45 procent och uppgick till 329 MSEK (226) motsvarande en rörelsemarginal om 11,2 procent (9,7).
 • Resultat efter skatt ökade med 37 procent och uppgick till 240 MSEK (174) och resultat per aktie före utspädning uppgick till 3,55 SEK (2,60). 


PERIODEN (1 APRIL - 30 SEPTEMBER 2019)

 • Nettoomsättningen ökade med 24 procent och uppgick till 5 851 MSEK (4 733).
 • Rörelseresultatet före avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar (EBITA) ökade med 36 procent och uppgick till 721 MSEK (530) motsvarande en EBITA-marginal om 12,3 procent (11,2).  
 • Rörelseresultatet ökade med 39 procent och uppgick till 621 MSEK (447) motsvarande en rörelsemarginal om 10,6 procent (9,5). 
 • Resultat efter skatt ökade med 39 procent och uppgick till 466 MSEK (336) och resultat per aktie före utspädning uppgick till 6,90 SEK (4,95). För den senaste tolvmånadersperioden uppgick resultat per aktie före utspädning till 11,80 SEK (8,60).
 • Avkastning på rörelsekapital (R/RK) uppgick till 56 procent (53).
 • Avkastning på eget kapital uppgick till 33 procent (29) och soliditeten uppgick till 32 procent (33).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 519 MSEK (145), varav tillämpningen av IFRS 16 har medfört en ökning med 72 MSEK. För den senaste tolvmånadersperioden uppgick kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie till 12,30 SEK (8,20).
 • Sedan verksamhetsårets början har åtta förvärv genomförts, med en total årsomsättning om ca 570 MSEK. 

 

Koncernen i sammandrag 3 månader 6 månader Rullande 12 månader
Belopp i MSEK 30 sep 2019 30 sep 2018 30 sep 2019 30 sep 2018 30 sep 2019 31 mar 2019
Nettoomsättning 2 917 2 338 25% 5 851 4 733 24% 11 266 10 148
EBITA 380 270 41% 721 530 36% 1 274 1 085
EBITA-marginal % 13,0 11,5 12,3 11,2 11,3 10,7
Resultat efter finansiella poster 307 221 38% 593 426 39% 1 034 865
Periodens resultat 240 174 37% 466 336 39% 804 672
Resultat per aktie före utspädning, SEK 3,55 2,60 37% 6,90 4,95 39% 11,80 9,85
Resultat per aktie efter utspädning, SEK 3,50 2,55 37% 6,85 4,90 40% 11,75 9,80
Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, SEK - - - - 12,30 7,80
Avkastning eget kapital, % 33 29 33 29 33 29
Soliditet, % 32 33 32 33 32 36
Jämförelser inom parentes avser motsvarande period föregående år om inget annat anges.

 

Samtliga siffror i denna rapport kan ha påverkats av införandet av IFRS 16 Leasingavtal. Läs mer om hur Addtech tillämpat denna nya standard, samt hur införandet påverkar siffrorna och övrig presentation i rapporten under Övriga upplysningar på sidan 8.

 

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.