KONCERNENS UTVECKLING


Försäljningsutveckling
Addtechkoncernens nettoomsättning i det andra kvartalet ökade med 25 procent till 2 917 MSEK (2 338). Den organiska tillväxten uppgick till 17 procent, den förvärvade tillväxten uppgick till 8 procent och avyttring påverkade med -1 procent. Valutakursförändringar påverkade nettoomsättningen positivt med 1 procent, motsvarande 28 MSEK.

Addtechkoncernens nettoomsättning under perioden ökade med 24 procent till 5 851 MSEK (4 733). Den organiska tillväxten uppgick till 14 procent, den förvärvade tillväxten uppgick till 9 procent och avyttring påverkade med -1 procent. Valutakursförändringar påverkade nettoomsättningen positivt med 2 procent, motsvarande 65 MSEK.

Resultatutveckling
Rörelseresultatet ökade under kvartalet med 45 procent till 329 MSEK (226) och rörelsemarginalen uppgick till 11,2 procent (9,7). Finansnettot uppgick till -22 MSEK (-5) och skillnaden mot föregående års kvartal är i huvudsak hänförlig till omvärdering av utestående derivat. Resultatet efter finansiella poster ökade med 38 procent till 307 MSEK (221).

Resultatet efter skatt ökade med 37 procent till 240 MSEK (174) motsvarande ett resultat per aktie före utspädning om 3,55 SEK (2,60). 

EBITA uppgick för perioden till 721 MSEK (530), vilket innebär en ökning med 36 procent. Införandet av IFRS 16 påverkade EBITA positivt med 2 MSEK. Rörelseresultatet ökade under perioden med 39 procent till 621 MSEK (447) och rörelsemarginalen uppgick till 10,6 procent (9,5). Finansnettot uppgick till -28 MSEK (-21) och resultatet efter finansiella poster ökade med 39 procent till 593 MSEK (426). Införandet av IFRS 16 påverkade finansnettot negativt med -4 MSEK.

Resultat efter skatt för perioden ökade med 39 procent till 466 MSEK (336) och effektiv skattesats uppgick till 21 procent (21). IFRS 16-effekten på resultatet efter skatt uppgick till -2 MSEK. Resultat per aktie före utspädning för perioden uppgick till 6,90 SEK (4,95). För den senaste tolvmånadersperioden uppgick resultat per aktie före utspädning till 11,80 SEK (8,60).

 

Nettoomsättning och EBITA-marginal, rullande 12 månader

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.