VD-KOMMENTAR


ANDRA KVARTALET – STABIL EFTERFRÅGAN OCH EN MYCKET STARK VINSTTILLVÄXT

Addtech utvecklades mycket väl även under det andra kvartalet och vi fortsätter att växa i samtliga affärsområden. Trots starka jämförelsetal från föregående år, ökade omsättningen med 25 procent, varav 17 procent organiskt. EBITA ökade med 41 procent och vår rörelsemarginal fortsatte att stärkas väsentligt.

Den underliggande efterfrågan var sammantaget bra för koncernen under kvartalet men marknadsbilden varierar beroende på geografi och kundsegment. I vissa segment märktes ett lugnare tempo, med efterfrågan som planade ut på en hög nivå, precis som förväntat. Det märktes tydligast inom segmenten verkstadsindustri och specialfordon. Även efterfrågan på eftermarknadsprodukter till skogsindustrin, framför allt sågverksmarknaden, var något lägre under kvartalet. Bland marknadssegment med fortsatt god utveckling kan nämnas bland annat komponenter och lösningar inom elektronik och vindkraft där försäljningen ökade och infrastrukturprodukter där efterfrågan fortsatt var god.

Försäljningen av våra produkter och tjänster till miljöförbättrande lösningar har fortsatt varit mycket stark och stod även under detta kvartal för en betydande del av den organiska tillväxten i koncernen. Efterfrågan på nya projekt från våra kunder avseende scrubberlösningar var lägre under kvartalet, men vi bedömer fortsatt att marknadsläget är långsiktigt bra och vi har en mycket bra orderstock.

Ur ett geografiskt perspektiv fortsatte Norge och Finland att ha det bästa marknadsläget. Vår försäljning i Sverige och Danmark var stabil medan marknadsläget varierade för våra verksamheter utanför Norden och var sammantaget något dämpat.

FÖRVÄRV

Sedan räkenskapsårets början har vi genomfört åtta förvärv på sex olika geografiska marknader. Förvärven bidrar sammantaget med en årsomsättning om cirka 570 MSEK. Vi har goda möjligheter att genomföra ytterligare förvärv, inte minst med tanke på vår starka balansräkning och ett mycket bra kassaflöde under perioden. Vi har många pågående projekt igång i olika faser på olika geografiska marknader.

UTBLICK – YTTERLIGARE SATSNINGAR PÅ HÅLLBARA AFFÄRER  

Addtechs starka kultur av entreprenörskap och förändring har alltid hållit oss i framkant av utvecklingen, något vi fördjupade oss i på den välbesökta och uppskattade kapitalmarknadsdag vi arrangerade i mitten av september. I vår kultur ligger också en vilja att bidra, inte bara till kunder och leverantörer utan också till samhället i stort. Vi har en unik position och en lång tradition av att addera värde mellan kunder och leverantörer också ur ett hållbarhetsperspektiv. För att ytterligare vässa vårt erbjudande av hållbara affärer som både kunder och investerare i allt högre utsträckning efterfrågar, har vi nu inlett ett omfattande arbete med att stärka kopplingen mellan vårt hållbarhetsarbete och FNs globala hållbarhetsmål.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att vi fortsatt har bra utfall i våra verksamheter. Trots avtagande efterfrågan inom vissa segment och den osäkra omvärldsbilden som råder, ser jag positivt på koncernens förutsättningar framöver. Vi har ett starkt affärskoncept och en affärsmodell med nischade enheter inom många olika branscher och geografier som skapar goda möjligheter till långsiktig hållbar och lönsam tillväxt.


Niklas Stenberg
VD och koncernchef

 

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.